ข้อกำหนดการใช้และนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ (หลังจากนี้จะเรียกว่าเว็บไซต์) ถูกดำเนินการโดย บริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์  จำกัด (หลังจากนี้จะเรียกว่า ชิน-เอ็ทสึ) หรือตัวแทน  คุณต้องอ่านเงื่อนไขด้านล่างและตกลงตามเงื่อนไขเพื่อที่จะใช้เว็บไซต์นี้

1. คำเตือน
แม้ว่า ชิน-เอ็ทสึ จะดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดในการประกาศใช้ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้  แต่ทางเราก็ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเที่ยงตรง ความเป็นประโยชน์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลนี้ได้  ชิน-เอ็ทสึ ไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากการใช้เว็บไซต์  ข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์นี้สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า  การเผยแพร่เว็บไซต์นี้อาจจะถูกระงับชั่วคราวหรือหยุดให้บริการเนื่องจากเหตุผลใดๆ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้

2. ลิขสิทธิ์
ข้อมูลเช่น ข้อความ ภาพ และเสียง ที่จัดให้มีโดย ชิน-เอ็ทสึ (หลังจากนี้จะเรียกว่า “เนื้อหาข้อมูล”) เป็นกรรมสิทธิ์ของ ชิน-เอ็ทสึ และบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ ซึ่งครอบครองกรรมสิทธิ์สำหรับการเผยแพร่ของพวกเขา  ลิขสิทธิ์บางอย่างสำหรับการผลิตที่มีการทำสัญญาว่าจ้างภายนอกอาจจะเป็นของผู้สร้างอื่นๆ นอกเหนือจาก ชิน-เอ็ทสึ โดยหลักการแล้วลิขสิทธิ์สำหรับงานที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวจะกลับไปสู่ผู้สร้างที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าแต่ละคนอาจจะดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูลนี้สำหรับการใช้งาน และบันทึก หรือพิมพ์ออกที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวได้  แต่อย่างก็ตามเนื้อหาข้อมูลอาจจะไม่สามารถทำซ้ำบนเว็บไซต์อื่นหรือสื่ออื่นๆ ได้  เนื้อหาข้อมูลนี้อาจจะไม่สามารถใช้ได้นอกเหนือขอบเขตที่ยินยอให้กระทำได้โดยพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของก่อนล่วงหน้า

3. เครื่องหมายการค้า
ชื่อ ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ และ ผลิตภัณฑ์ของ ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ ที่แทรกอยู่ในเนื้อหาข้อมูลนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ชิน-เอ็ทสึ หรือบริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือของเรา  ชื่อคำนามที่เหมาะสมอื่นๆ เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ที่อาจจะถูกแสดงให้เห็นเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

4. ลิงค์
รายการต่อไปนี้จะถูกร้องขอให้มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลิงค์เว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ

  • หากคุณต้องการสร้างลิงค์มาที่เว็บไซต์ของเรา กรุณา ติดต่อเรา
  • กรุณาระบุให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ โดยการลิงค์มันจากลิงค์ที่เป็นข้อความเช่น
  • “บริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ จำกัด.”
  • “ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ “
  • กรุณาติดต่อเราก่อนใช้โลโก้ ชิน-เอ็ทสึ หรือแบบของบริษัท เป็นปุ่มลิงค์หรือทำนองเดียวกัน
  • ต้องมั่นใจว่าได้ตั้งค่าลิงค์ เช่น การเปิดที่บราวเซอร์ใหม่ และเว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ ถูกแสดงผล
  • กรุณาตระหนักว่าที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ของ ชิน-เอ็ทสึ อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อย่าใช้วิธีการสร้างลิงค์ที่อาจจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของ ชิน-เอ็ทสึ
  • ในกรณีที่ ชิน-เอ็ทสึ ต้องการให้คุณปลดลิงค์ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม  ลิงค์นั้นก็จะต้องถูกยกเลิก

5. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวลูกค้าแต่ละคน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล์ที่ทางเว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ ได้รับเพื่อระบุเอกลักษณ์ลูกค้าแต่ละคน

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ ชิน-เอ็ทสึ เป็นข้อมูลที่ลูกค้าให้เป็นหลัก (บันทึก) โดยความเต็มใจและวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมนี้ถูกแสดงให้เห็นลูกค้ารับทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า  ข้อมูลส่วนบุคคลถูกรวบรวมในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจนล่วงหน้า  เมื่อลูกค้าไม่ต้องการที่จะให้ (บันทึก) ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ชิน-เอ็ทสึ ลูกค้าอาจจะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวตามดุลยพินิจของเขาหรือเธอ  ในกรณีดังกล่าวลูกค้าเองอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากบริการเว็บไซต์ของเราได้อย่างเต็มที่

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากลูกค้าจะถูกจัดการอย่างเข้มงวดโดยบุคคลที่รับผิดชอบสำหรับการจัดการแต่ละเว็บไซต์และมีมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ เช่น การประกาศออกสู่สาธารณะ การใช้เพื่อความหันเหความสนใจ การใช้ตามความอำเภอใจ ฯลฯ

6. SSL(Secure Socket Layer)
สำหรับเว็บไซต์นี้จะมีการใช้ Global Server ID ของVeriSign สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์
โดยได้รับการป้องกันโดยระบบเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงด้วยการเข้าสื่อสารเข้ารหัสแบบ 128-bit SSL