นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

1. THAI-Environmental Initiatives

เพื่อที่จะทำให้คำมั่นสัญญาของผู้บริหารระดับสูงสำเร็จลุล่วง ทางบริษัท ชิน-เอ็ทสึ โพลีเมอร์ จำกัด จึงได้จัดทำนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทขึ้นมา และเริ่มต้นดำเนิน “โครงการสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม” นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 เพื่อผลักดัน พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรผ่านกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม